top of page

20201215 今日又番工

今日番工既時間盡力去做好自己想做既事,好開心同好滿足。依家工作上係不斷多左唔同方面的經驗,令到做起事上黎都有更快更準的回應。


今日係YouTube上面都學左少少野,先係從Hea富班老師👨‍🏫郭老師身上學到一個人對成功可以點定義,又睇左條🚕考的士司機牌的講解片,再睇左人地點樣去敷化雞鴨鵝🤣好有趣~另外又睇左一個講解鬼滅入面炭治郎爸爸炭十郎的人物分析的片~

呢幾條片入面我最最最想試做解說片,做得好的解說片既有資訊又有充足及準確的材料輔助。今日所睇到既片都做得幾好!我好欣賞佢地呢份心意~


每日一相,今日無相😂

Комментарии


bottom of page